Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania przez Kupujących z platformy internetowej, w skład której wchodzi sklep internetowy pod adresami internetowymi: Spalacze.pl (zwany dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz zasady i warunki świadczenia przez MZ-STORE spółka akcyjna usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego mz-store jest MZ-STORE spółka akcyjna z siedzibą w Redzie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 47 (84-240), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000877266, posiadającą NIP: 5862363341 oraz numer REGON: 387876117, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej w skrócie MZ-STORE).

1.2. Sklep internetowy mz-store jest platformą prowadzoną przez jego właściciela (dane w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu).

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.4. Definicje:

1.4.1. Dane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” oraz innej podobnej technologii.

1.4.2. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu.

1.4.4. Dostawca – oznacza podmiot fizycznie realizujący Dostawę Towarów:

1.4.4.1. firma kurierska (kurier),

1.4.4.2. Poczta Polska lub inny operator publiczny,

1.4.4.3. InPost sp. z o.o.

1.4.5. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna, oznacza formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający utworzenie Konta Kupującego.

1.4.6. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.7. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

1.4.8. Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną na rzecz, której zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i/lub która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient jest importerem towarów sprowadzanych z państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej, towarów wysyłanych z Unii Europejskiej do państw trzecich oraz towarów wysyłanych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego.

1.4.9. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.10. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznacza prowadzone dla Klienta przez MZ-STOREpod unikalną nazwą (Loginem) konto będące zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

1.4.11. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez MZ-STORE za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, dzięki której korzystający z niej Klient, może otrzymywać od MZ-STORE cyklicznie drogą elektroniczną wiadomości dotyczące MZ-STORE i jej partnerów biznesowych, Sklepu Internetowego, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie Internetowym.

1.4.12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Towary w Sklepie Internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Towary w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla niech charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

1.4.13. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

1.4.14. Przedsprzedaż – oznacza prezentowanie przez Sprzedawcę treści stanowiących zaproszenie do składania ofert przez Klienta i odnoszące się do Towarów, które nie zostały jeszcze wyprodukowane lub Sprzedawca oczekuje na ich dostawę.

1.4.15. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

1.4.16. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.4.17. Sklep Internetowy – platforma internetowa prowadzona przez MZ-STORE pod poniżej wymienionymi adresami, której zadaniem jest kojarzenie Sprzedawców i Klientów:

1.4.17.1. https://www.spalacze.pl

1.4.18. MZ-STORE spółka akcyjna (także MZ-STORE S.A. lub MZ-STORE) – z siedzibą w Redzie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 47 (84-240), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000877266, posiadającą NIP: 5862363341 oraz numer REGON: 387876117, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł, opłaconym w całości, do której należą prawa do platformy internetowej. Rola MZ-STORE S.A. polega na udostępnianiu na platformie funkcjonalności (marketplace) za pomocą, której strony (Sprzedawca i Kupujący) mogą zawrzeć umowę sprzedaży.

1.4.19. Sprzedawca – MZ-STORE lub partner MZ-STORE, oferujący w Sklepie Internetowym swoje Towary do sprzedaży. Informacje identyfikujące Sprzedawcę są umieszczane w opisie Towaru na Stronie Internetowej. W przypadku braku wskazania Sprzedawcy w opisie Towaru, Sprzedawcą jest MZ-STORE.

1.4.20. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, pod którą MZ-STORE prowadzi Sklep Internetowy, działającą pod adresami internetowymi: spalacze.pl

1.4.21. Towar – oznacza produkt znajdujący się w ofercie asortymentowej Sprzedawcy dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej.

1.4.22. Towar Żywnościowy – oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

1.4.23. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.24. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez MZ-STORE na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Wyprzedaż – przez wyprzedaż należy rozumieć sprzedaż oznaczonych przez Sprzedawcę Towarów po obniżonej cenie, z uwagi na właściwości Towaru (np. zbliżający się termin przydatności do spożycia).

1.4.25. Zamieszczanie Recenzji – Usługa Elektroniczna Zamieszczanie Recenzji polega na umożliwieniu Klientom publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (postów) dotyczących zamówionych Towarów.

1.4.26. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

1.5. MZ-STORE przysługują prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do MZ-STORE, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

1.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klientów pod adresami: spalacze.pl i może być pobrany i wydrukowany w każdym czasie.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Zamieszczanie Recenzji oraz Newsletter

2.2. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna Konto Klienta jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym.

2.3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny udostępniony przez MZ-STORE na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony Formularz Rejestracyjny drogą elektroniczną do WMZ-STORE poprzez wybór pola „Zarejestruj”. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

2.4. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez wysłanie stosownego żądania do MZ-STORE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@spalacze.pl.

2.5. MZ-STORE usunie Konto Klienta niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.

2.6. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez MZ-STORE. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa elektroniczna prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, z wyjątkiem Loginu.

2.7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie MZSTORE, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

2.8. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam”.

2.9. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.10. Zamieszczanie Recenzji – Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia recenzji dotyczącej Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym. Wyłącznie od Klienta zależy, czy zdecyduje się na przedstawienie swojej oceny.

2.11. Niezależnie od możliwości opublikowania recenzji na stronie Sklepu Internetowego za pomocą Usługi Elektronicznej Zamieszczanie Recenzji, po dokonaniu zakupów w Sklepie Internetowym i otrzymaniu Towaru, Klient może otrzymać drogą mailową prośbę o jego ocenę oraz ocenę poziomu satysfakcji za pośrednictwem wybranego portalu opiniującego. W przypadku wystawienia takiej oceny MZ-STORE przetwarza i przekazuje właściwym partnerom następujące dane:

2.11.1. Dane kontaktowe – tj. adres e-mail, który służy do przesłania zaproszenia do wydania opinii;
2.11.2. Dane o zamówionych Towarach, będących przedmiotem wydania opinii.

2.12. Recenzje mogą być publikowane jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym.

2.13. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia recenzji. Autorem recenzji nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

2.14. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Zamieszczanie Recenzji nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

2.15. Wystawiona recenzja może zostać usunięta w każdym czasie na wniosek jej autora przesłany do MZSTORE lub do portalu opiniującego – w zależności od tego, gdzie Klient opublikował recenzję (opinię).

2.16. Recenzji dodawanych przez Klientów za pośrednictwem formularza zamieszczania Recenzji MZ-STORE nie weryfikuje pod kątem tego czy Recenzja pochodzi od Klienta, który zakupił Towar czy używał Towaru.

2.17. Korzystając z usług elektronicznych Klient nie jest uprawniony do:
2.17.1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
2.17.2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym,
2.17.3.  ponadto zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:
2.17.3.1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
2.17.3.2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
2.17.3.3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
2.17.3.4. pozostawać w sprzeczności z interesem MZ-STORE lub partnerów MZ-STORE (Sprzedawców),
2.17.3.5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

2.18. MZ-STORE ma prawo usuwania treści, które nie spełniają warunków określonych niniejszym Regulaminem.

2.19. Newsletter – przesyłany jest przez MZ-STORE do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

2.20. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do MZ-STORE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@spalacze.pl.

2.21. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to:
2.21.1. dostęp do Internetu,
2.21.2. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
2.21.3. dostęp do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „Cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

2.22. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej lub Usług elektronicznych świadczonych przez MZ-STORE w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy MZ-STORE lub partnerów MZ-STORE (Sprzedawców)

2.23. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes MZ-STORE lub partnerów MZ-STORE.

2.24. MZ-STORE wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. MZ-STORE nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.25. MZ-STORE zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

2.26. MZ-STORE poinformuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez MZ-STORE do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.27. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi mogą być składane przez Klienta w formie elektronicznej na adres MZ-STORE: office@spalacze.pl. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej następujące dane:
2.27.1. oznaczenie Klienta,
2.27.2. przedmiot reklamacji,
2.27.3. okoliczności uzasadniające reklamację.

2.28. MZ-STORE ustosunkuje się do reklamacji Usługi Elektronicznej w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym MZ-STORE niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

3.1. Informacje o Towarach zawarte na Stronie Internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.

3.2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej.

3.3. Klient ma możliwość składania Zamówień na Stronie Internetowej za pomocą Formularza Zamówienia. W celu złożenia Zamówienia Klient musi mieć dostęp do aktywnej poczty elektronicznej.

3.4. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem 2.8.

3.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy, na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkt 3.1. powyżej.

3.6. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości email o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.7. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany na Stronie Internetowej o łącznej cenie zamawianego Towaru uwzględniającej podatek oraz o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

3.8. MZ-STORE w każdym przypadku komunikowania na Stronie Internetowej o obniżeniu ceny Towaru umieszcza w sklepie internetowym obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie MZ-STORE umieszcza informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia zamieszczenia informacji o sprzedaży Towaru w Sklepie internetowym do dnia wprowadzenia obniżki tego Towaru. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zużyciu, o ile nie mają zastosowania terminy wskazane w zdaniach powyżej, MZ-STORE obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

3.9. W dziale “WYPRZEDAŻ” sprzedawane są towary: 3.9.1. o kończącym się terminie przydatności do spożycia; 3.9.2. podlegające naturalnym procesom zbrylenia lub 3.9.3. posiadające uszkodzone opakowanie. Powyższe towary nie podlegają reklamacji w zakresie tych właściwości towaru lub wad towaru, o których Kupujący został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Informacje o właściwościach towaru podawane są w jego opisie. Towary sprzedawane po cenie okazyjnej posiadają takie same właściwości jak produkty nieprzecenione i nadają się do spożycia zgodnie z opisem producenta.

3.10. Przedsprzedaż – Towary oznaczane jako dostępne w przedsprzedaży są towarami premierowymi. W celu dokonania rezerwacji takiego Towaru, Klient powinien wypełnić Formularz Zamówienia i dokonać zapłaty zadatku. Na 7 dni przed planowanym dniem wysyłki Towaru do Klienta zostanie wysłane powiadomienie o gotowości Zamówienia do realizacji. Niedokonanie płatności za Towar lub nieodebranie zamówionego Zamówienia spowoduje utratę zadatku. Powyższe nie wyklucza innych uprawnień Sprzedającego przewidzianych w Regulaminie, w szczególności dotyczących obowiązku naprawienia szkody. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Towar zarezerwowany w Przedsprzedaży nie będzie dostępny w planowanej dacie premiery, Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.

4. PŁATNOŚCI ZA TOWARY

4.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

4.1.1. Przelew bankowy – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy,

4.1.2. Gotówką za pobraniem – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po skompletowaniu zamówienia. Klient uiszcza opłatę kurierowi przy odbiorze przesyłki z Towarem. Informacja o dostępnych formach płatności jest widoczna w trakcie składania Zamówienia. Opcja płatności za pobraniem może zostać wyłączona:
4.1.2.1. w przypadku Towarów importowanych,
4.1.2.2. w przypadku składania przez Klienta dalszych Zamówień po nieodebraniu przesyłki,
4.1.2.3. w przypadku określonych Towarów lub w zależności od wartości zamówienia.

4.1.3. Przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta,

5. IMPORT

5.1. Obowiązek zapłaty opłat celnych z tytułu zakupu Towarów, które są dostarczane z krajów spoza Unii Europejskiej lub z miejscem dostawy poza Unią Europejską spoczywa na Kliencie. Sprzedawca nie ma wpływu na wysokość tych opłat, ponieważ są one naliczane przez lokalny urząd celny danego państwa. Sprzedawca zaleca sprawdzenie opłat celnych obowiązujących w dowolnym kraju przed zamówieniem Towarów, które mają być tam dostarczone. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę opłat celnych. Jeżeli Klient nie opłaci opłat celnych lub nie odbierze swojego zamówienia, a następnie zamówienie zostanie zwrócone do Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do żądania od Klienta pokrycia wszelkich kosztów, które został zmuszony ponieść.

6. DOSTAWA TOWARÓW

6.1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku towarów importowanych na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia obowiązujących w jego kraju stawek opłat celnych. W Polsce wysokość stawek za cło w przypadku towarów sprowadzanych z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) można sprawdzić na stronie https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/.

6.2. W stosunku do Towarów zamawianych z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) Klient jako importer Towaru ma obowiązek dopełnienia wszystkich formalności celnych w celu odebrania przesyłki.

6.3. Wydanie towaru nastąpi wraz z jego wydaniem Dostawcy lub odbioru towaru przez Klienta lub Konsumenta zgodnie z warunkami EXW Incoterms.

6.4. Prawo własności Towaru przechodzi na Klienta lub Konsumenta wraz z jego wydaniem.

6.5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta lub Konsumenta wraz wydaniem Towaru.

6.6. Zamówienie uważa się za poprawnie zrealizowane z chwilą, kiedy dotrze pod wskazany przez Klienta adres bądź w przypadku niedopełnienia leżących po stronie Klienta obowiązków celnych z chwilą, gdy Towar dotrze do właściwej jednostki celnej, do której przynależy adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6.7.  Przed podjęciem decyzji o zakupie Towaru importowanego Kupujący jako importer Towaru ma obowiązek sprawdzić czy dany Towar jest dopuszczony do sprzedaży w kraju, w którym ma zostać zrealizowana dostawa. Informacje w tym zakresie można uzyskać w lokalnych organach administracji lub w urzędach celnych. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Sprzedawca nie odpowiada za niemożliwość zrealizowania Dostawy na rzecz Klienta.

6.8. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi:
6.8.1. do 14 dni kalendarzowych w przypadku przesyłek krajowych (Towar wysyłany z magazynu z Polski);
6.8.2. do 30 dni kalendarzowych w przypadku przesyłek dostarczanych na terenie krajów UE (Towar wysyłany z magazynu z UE);
6.8.3. do 60 dni kalendarzowych w przypadku przesyłek międzynarodowych (Towar wysyłany z magazynu z kraju spoza UE). Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. z uwagi na opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię Towary wysłane z magazynów z Wielkiej Brytanii (w skrócie UK) mają dłuższy czas Dostawy.

6.9. Termin Dostawy jest liczony w przypadku przedpłat od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy lub odpowiednio po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatność informacji o realizacji płatności przez Klienta. W przypadku pobrań, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

6.10. Zamówione Towary są dostarczane na wskazany w zamówieniu adres zamieszkania/siedziby lub inny wybrany adres w Polsce lub w innym państwie za pomocą wybranej metody dostawy. W przypadku wyboru jako metody Dostawy usług InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta, w momencie składania Zamówienia. Szczegółowe warunki Dostawy Zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminach świadczenia usług zamieszczonych na stronach internetowych Dostawców. Przy wyborze dostawy kurierem zaleca się przygotowanie odliczonej kwoty na opłacenie przesyłki. Kurier nie ma obowiązku posiadania przy sobie pieniędzy na wydawanie i rozliczenie reszty. Obowiązek zapłaty ceny spoczywa na Kliencie.

6.11. W przypadku wydłużenia czasu dostawy ponad czas określony w punkcie 6.8. Regulaminu, Klient może anulować Zamówienie.

6.12. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6.13. W momencie składania Zamówienia każdy z Towarów posiada dodatkową informację o magazynie przechowywania. Opis informuje o tym, czy Towar “X” znajduję się na magazynie w PL, w magazynie w UE, czy jest sprowadzany bezpośrednio z państwa trzeciego (np. z Wielkiej Brytanii – UK).

6.14.Dokonując odbioru Towaru, Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

6.15. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

6.16. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

6.17. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca może dochodzić od Klienta naprawienia szkody, jaką poniósł wysyłając przesyłkę, która nie została odebrana.

6.18. Niezależnie od uprawnień Sprzedawcy przewidzianych w ust. 6.17, gdy przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwrotu przesyłki.

6.19. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 6.18 przesyłka może zostać wysłana ponownie do Klienta po opłaceniu przez niego całości Zamówienia na Konto Sprzedawcy wraz z kosztami ponownego nadania przesyłki.

6.20. Sprzedawca nie realizuje wysyłek do skrytek pocztowych oraz baz wojskowych.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej niebędącej Dostawcą w posiadanie Towaru.

7.2. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7.3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia lub jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Uwaga: powyższe oznacza, że w stosunku do Towarów klasyfikowanych jako towary żywnościowe, Konsumentowi po otwarciu produktu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7.4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

7.5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.6. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: spalacze.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.7. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania z tego linku.

7.8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie zaproponowane przez Sprzedawcę; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 47, 84-240 Reda. Towary należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni

7.12. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru.

7.13. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy i zwrotu przez Konsumenta części zamawianych produktów, Sprzedawca dokona zwrotu środków wyłącznie za zwrócone produkty, a zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o koszt wysyłki, jeżeli Konsument w zamówieniu uzyskał darmową wysyłkę bądź rabat na koszt wysyłki, a zwrócone produkty zmniejszą kwotę zamówienia do kwoty, która do takiej zniżki nie uprawnia.

7.14. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.15. Zawarte w niniejszym punkcie 7 Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. REKLAMACJA

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów, w tym dotyczące przebiegu realizacji Zamówienia, należy składać email na adres: office@spalacze.pl

8.2. W przypadku wykrycia wady należy odesłać wadliwy Towar na adres: MZ-Store S.A. ul. Cypriana Kamila Norwida 47, 84-240 Reda. Zwroty wadliwego towaru dla Klientów z polskim adresem realizowane są na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub InPost. Klient otrzymuje możliwość zamówienia odbioru przesyłki w dogodnym przez siebie terminie. W przypadku Klientów z innych Państw na adres: MZ-Store S.A. ul. Cypriana Kamila Norwida 47, 84-240 Reda oraz dokonać zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z punktem 8.1, które powinno zawierać co najmniej następujące dane:
8.2.1. oznaczenie Klienta i zamówienia,
8.2.2. przedmiot reklamacji,
8.2.3. okoliczności uzasadniające reklamację.

8.3. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej niezgodności Dostawy z fakturą lub Zamówieniem oraz reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki w transporcie powinno nastąpić niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Zaleca się, aby wraz ze złożoną reklamacją Klient dostarczył Sprzedawcy: protokół uszkodzenia przesyłki sporządzony w obecności kuriera oraz zdjęcia (z datownikiem) stwierdzonej niezgodności, co pozwoli Sprzedawcy na pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

8.4. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej stanu przesyłki odbieranej w paczkomacie InPost sp. z o.o. należy dokonać korzystając z odpowiedniej opcji w Paczkomacie, w którym należy natychmiast ponownie umieścić przesyłkę w skrytce Paczkomatu pozostawiając ją do dyspozycji InPost sp. z o.o. Formularz reklamacyjny zostanie wysłany na adres e-mail Klienta. Należy go wypełnić w ciągu 14 dni i zatwierdzić, co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Jeśli Klient tego nie zrobi, paczka zostanie odesłana do nadawcy. Roszczenia z tytułu niewidocznych przy odbiorze ubytków lub uszkodzeń przesyłki można zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru. W tej sytuacji konieczne jest udanie się z reklamowaną przesyłką do placówki InPost oraz sporządzenie protokołu szkody w placówce.

8.5. Jeżeli w wyniku uznania reklamacji dotyczącej dostawy, do Klienta drugi raz zostanie wysłane to samo Zamówienie, a w tym samym czasie dostawca dostarczy „zaginioną” pierwszą przesyłkę, Klient zobowiązany jest do odesłania jednej przesyłki na adres: MZ-Store S.A. ul. Cypriana Kamila Norwida 47, 84-240 Reda. Koszt związany z odesłaniem przesyłki poniesie Sprzedawca. Alternatywnie Klient ma możliwość zatrzymania drugiej przesyłki pod warunkiem dokonania za nią płatności.

8.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

9.1. Po bezskutecznym wyczerpaniu procedur reklamacyjnych oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

10. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

10.1. MZ-STORE stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas przeglądania Strony Internetowej, w tym korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez MZ-STORE na dysku twardym urządzenia końcowego korzystającego ze Strony Internetowej.

10.2. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych na urządzeniach końcowych korzystających ze Stron Internetowych. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji użytkowników Stron Internetowych.

10.3. MZ-STORE stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:
10.3.1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych użytkowników Stron Internetowych, w tym Klientów,
10.3.2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
10.3.3. statystycznym.

10.4. Użytkownik Strony Internetowej ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów „cookies” i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich „cookies”, jednak użytkownik Strony Internetowej ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki „cookies”. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

10.5. Możliwe jest również korzystanie z Strony Internetowej w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o wizycie na Stronie Internetowej.

10.6. Korzystanie z Strony Internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików „cookies” i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

10.7. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy Państwa, że:

11.1.1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest MZ-STORE spółka akcyjna z siedzibą w Redzie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 47 (84-240), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000877266, posiadającą NIP: 5862363341 oraz numer REGON: 387876117, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem: listownie na wskazany powyżej adres lub przez e-mail: office@spalacze.pl

11.1.2. Państwa Dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących przepisów oraz w następującym celu:
– w celu świadczenia Usług elektronicznych w zakresie udostępniana Klientom oraz innym osobom treści gromadzonych na Stronach Internetowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta oraz realizacją Umowy Sprzedaży i Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
– w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji Konta Klienta – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
– w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Strony Internetowej, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
– w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

11.2. Państwa Dane osobowe są przetwarzane w celach objaśnionych w niniejszym postanowieniu 11, przede wszystkim w celu realizacji Zamówień oraz udostępniania, personalizacji, rozwoju i bezpieczeństwa Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Stron Internetowych. W związku z powyższym przetwarzamy Państwa Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, adres zamieszkania (lub inny adres wskazany jako adres dostawy), IP lub adres e-mail. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) Państwa identyfikacji, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia Państwa Danych osobowych z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako Dane osobowe. Zasada generalna: jeżeli prosimy Państwa o podanie określonych informacji osobistych, mogą Państwo oczywiście odrzucić naszą prośbę. To Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić Państwu wybranych Usług elektronicznych lub realizacji Umowy Sprzedaży (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć Zamówienia bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną Usługą elektroniczną lub Umową Sprzedaży wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie, np. oznaczając takie pole *.

11.3. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju Usługi elektronicznej lub wynika z Umowy Sprzedaży i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi elektronicznej lub realizowania Umowy Sprzedaży, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

11.4. Państwa Dane osobowe mogą zostać ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności kurierom, agencjom celnym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem Danych osobowych. Dane są też ujawniane zewnętrznym Sprzedawcom oferującym na Stronie Internetowej towary w ramach funkcjonalności marketplace. Takie podmioty przetwarzają Dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, w zakresie przez nas wskazanym. W przypadku reklamacji Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane Sprzedawcy, dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od Towaru objętego reklamacją. W przypadku uzyskania Państwa zgody Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa Dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy Sprzedaży zewnętrznym firmom obsługującym płatności internetowe, jeżeli dokonają Państwo wyboru takiego rodzaju płatności poprzez któryś z systemów płatności. Przekazanie dotyczy Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności. Wybór określonego rodzaju płatności stanowi zgodę na przekazanie danych operatorowi płatności.

11.5. W zakresie swoich Danych osobowych mają Państwo prawo:
* żądać od Administratora informacji lub wglądu do Danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia Danych osobowych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
* żądać od Administratora usunięcia Danych osobowych (art. 17 RODO);
* żądać przeniesienia Danych osobowych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z Umową Sprzedaży lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje Dane osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że Dane osobowe są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Danych osobowych informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: office@spalacze.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.6. Podanie Danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne, ich brak uniemożliwia, jednakże odpowiedź na zapytanie, zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem.

11.7. Marketing bezpośredni (newsletter, e-mail, telefon i SMS). Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy mogli używać podanych nam Danych osobowych do przesyłania Państwu ofert marketingowych dostępnych w Sklepie Internetowym, Newslettera, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach lub telefonicznie, w zależności od zakresu udzielonej przez Państwa zgody. Podane nam w ten sposób Dane osobowe mogą być przekazane firmom zewnętrznym wyłącznie do świadczenia tych usług na rzecz naszej firmy i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego. Nigdy nie przekazujemy Państwa Danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami poza celami opisanymi powyżej, chyba że wyrażą Państwo świadomą zgodę na takie udostępnienie. Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych materiałów celu marketingu bezpośredniego. Gdy cofną nam Państwo zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie Danych osobowych. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
11.7.1. edytując ustawienia swojego Konta Klienta – odznaczając odpowiednie zgody w zakładce;
11.7.2. dokonując zgłoszenia żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: office@spalacze.pl.

11.8.  W procesie świadczenia usług marketingu bezpośredniego podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowanych na podstawie danych, które o Państwie posiadamy określających Państwa preferencje (jak np. historia zakupów). W oparciu o te informacje przypisujemy Państwu profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Państwu naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości rabatów, które możemy Państwu przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analiz statystycznych. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Państwu usług oraz produktów, które w Naszej ocenie mogą Państwa zainteresować.

11.9. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

11.10. Jeżeli nie zgadza się Pan/i z naszą oceną sytuacji dokonaną w ten sposób, może Pan/i zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji:
11.10.1. osobiście lub listownie pod adresem: MZ-STORE S.A., ul. Cypriana Kamila Norwida 47, 84-240 Reda lub poprzez e-mail: office@spalacze.pl
11.10.2. telefonicznie: + 48 510 054 085
Prosimy o podanie informacji, które Państwa zdaniem uzasadniają, nietrafność naszej oceny. Mogą też Państwo zostać poproszeni o takie informacje później.

11.11. Mamy prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji w Sklepie Internetowym – w przypadku stwierdzenia, iż dane nie są prawdziwe mamy prawo usunąć Konto Klienta, po uprzednim wysłaniu do Klienta e-maila z informacją, że z uwagi na nieprawdziwość danych Konto zostanie usunięte.

11.12. Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych. Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie 11.9.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów zgodnych z Umową.

12.2. Wobec kupujących będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

12.3. Wobec kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

12.4. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

12.5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim nabyto Towar. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12.6. Konsument udostępnia przedsiębiorcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Towar na swój koszt.

12.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy, jeżeli:
12.7.1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową w sytuacji, gdy naprawa i wymiana byłyby niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego,
12.7.2. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
12.7.3. Sprzedający nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
12.7.4. Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedający nie zdemontował Towaru lub zdemontował, ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
12.7.5. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
12.7.6. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
12.7.7. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

12.8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest istotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

12.9. MZ-STORE nie ponosi odpowiedzialności za poprawność za nienależyte wykonanie umów zawartych przez Sprzedawców i Kupujących za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawcą jest MZ-STORE.

12.10. W szczególności MZ-STORE nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność oraz bezpieczeństwo Towarów oferowanych przez Sprzedawców (innych niż MZ-STORE).

12.11. MZ-STORE nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. MZ-STORE odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez MZ-STORE lub przyczyn, za które MZ-STORE ponosi odpowiedzialność.

12.12. MZ-STORE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

13.2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:
13.2.1. istotną zmianę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez MZ-STORE;
13.2.2. zmianę danych adresowych;
13.2.3. zmianę firmy (nazwy) MZ-STORE;
13.2.4. zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez MZ-STORE;
13.2.5. zmianę techniczną dotyczącą funkcjonowania Sklepu Internetowego;
13.2.6. zmianę sposobów płatności;
13.2.7. zmianę sposobów dostawy;
13.2.8. zmianę obowiązujących przepisów prawa.

13.3  .W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

13.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

13.5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. MZ-STORE dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

13.6. Umowa podlega prawu polskiemu, W przypadku Konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej Konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów korzystnych).

13.7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku pozostałych sporów mają zastosowanie przepisy ogólne. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Umów Sprzedaży i umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.

Jesteśmy tu dla Ciebie – od pierwszego kroku na ścieżce zdrowia, aż po finish. Odkryj naszą różnorodną ofertę, zaczerpnij wiedzy z naszego bloga i dołącz do społeczności, która wie, że zdrowie to więcej niż tylko dieta i ćwiczenia.

Copyright © 2016 spalacze.pl Wszelkie prawa zastrzeżone